KKO:2016:42 Tämä on ennakkotapaus siinä mielessä, että ylin tuomioistuin ensimmäistä kertaa arvioi rikosoikeudellisesti tosiseikastoa, jossa moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajalla on ajon jälkeen veressä sellaista kannabiksen aineenvaihduntatuotetta, joka ei vaikuta ajokykyyn. Ennakkopäätöksen muodostaa annettu ratkaisu, jonka mukaan henkilö ei tapauksen olosuhteissa syyllistynyt rattijuopumukseen. Ennakkopäätöksen mukainen oikeusohje eli prejudikaattinormi voidaan muotoilla (abstrahoida) seuraavasti: moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja ei syyllisty rattijuopumukseen yksinomaan sillä perusteella, että hänellä on veressään sellaista huumausaineen aineenvaihduntatuotetta, joka ei heikennä kuljettajan kykyä virheettömiin suorituksiin tai vaaranna yleistä liikenneturvallisuutta. http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/1465888476747.html

 

KKO:2016:1. Tapauksessa oli kysymys vankeusvanki A:lle määrätystä huumausaineen käyttörikoksesta. Vankilan sisäisessä menettelyssä kurinpitorangaistukseksi määrättiin yksinäisyysrangaistus A:n pidettyä vankilassa hallussaan vähäistä määrää huumausaineita. Syyttäjä vaati myöhemmin vireille tulleessa rikosasiassa A:lle saman menettelyn perusteella rangaistusta huumausaineen käyttörikoksesta. Ne bis in idem = ei kahta kertaa samassa asiassa. A vapautetaan hänelle tuomitusta rangaistuksesta. http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/1453800478467.html

 

Turun HO 16.12.2015 1288 Hovioikeus katsoi, ettei työntekijän virtsanäyte yksin osoittanut, että hän olisi ollut huumausaineen vaikutuksen alaisena työssä. Työnantajalla ei ollut työsopimuslain 8 luvun 1 §:ssä tarkoitettua erittäin painavaa syytä työntekijän työsopimuksen purkamiselle eikä liioin sanotun lain 7 luvun 1 §:ssä tarkoitettua asiallista ja painavaa syytä työsopimuksen irtisanomiselle. Lähde: Juhani-tietokanta

 

KKO VL:2016-83 (ruotsiksi)  A oli tyhjillään olleeseen varastorakennukseen rakentamassaan kasvattamossa viljellyt laittomasti 54:ää kannabis sativa -kasvia huumausaineena käytettäväksi. Alemmat oikeudet olivat katsoneet selvitetyksi, että kasveista saatavissa olevan marihuanan määrä oli ollut 25 grammaa kasvia kohden eli yhteensä 1 350 grammaa, mitä oli pidettävä suurena määränä huumausainetta. Kysymys törkeän huumausainerikoksen tunnusmerkistön täyttymisestä. https://www.finlex.fi/sv/oikeus/kko/vl/2016/20160083

 

Vaasan HO 08.01.2016 100373. B:tä syytettiin huumausainerikoksesta yhdessä avopuolisonsa A:n kanssa niin, että syytteen mukaan B oli sallinut A:n harjoittaman hampun viljelyn heidän yhteisesti omistamansa ja B:n asuntonaan käyttämän asuinrakennuksen pihamaalla sekä sallinut hampun säilytyksen muun muassa asuintiloissa. Toissijaisesti B:tä syytettiin avunannosta huumausainerikokseen. Käräjäoikeus luki syyksi avunannon huumausainerikokseen. B:n valituksesta hovioikeus hylkäsi syytteen. https://www.finlex.fi/fi/oikeus/ho/2016/vaaho2016100373

 

Helsingin hovioikeus 15.12.2015; Tuomio 15/154345. Viiden kuukauden mittainen vankeusrangaistus oli oikeudenmukainen seuraamus koeaikana neljää noin metrin korkuista ja yhtä noin 30 cm:n korkuista kannabis sativa -kasvia kotonaan kasvattaneelle ja amfetamiinia käyttäneelle ja tuttavilleen tarjonneelle vastaajalle. Kasvatusta varten vastaajalla oli ollut kaksi telttaa, ilmanvaihto, lämmitys ja kastelu. Vastaaja oli lisäksi pitänyt laittomasti hallussaan kasveista jo saamaansa satoa 290 grammaa marihuanaa sekä noin 5 grammaa amfetamiinia, jota huumausainetta hän oli tarjonnut tuttavilleen ja käyttänyt itse. HO katsoi, ettei sakkorangaistus ollut riittävä seuraamus vastaajan syyksi luetusta teosta. KO:n tuomitsema 5 kuukauden mittainen vankeusrangaistus ei ollut yleiseen rangaistuskäytäntöön nähden liian ankara. Aihetta lieventää tai alentaa rangaistusta ei siten ollut. Vastaajalla ei ollut edellytyksiä suoriutua yhdyskuntapalvelusta. Lähde: Edilex-tietokanta.

 

Vaasan HO 29.10.2015 145481. Valittajalta otetut virtsatestit osoittivat hänen käyttäneen kannabista. Kannabis saattoi kuitenkin näkyä virtsatestissä pitkään käytön jälkeen. Virtsatestin tulos ei riittänyt tapauksen olosuhteissa osoittamaan, että valittaja olisi ollut vielä virtsanäytteet antaessaan kannabiksen vaikutuksen alainen. Kun muuta tai tarkempaa selvitystä ei ollut esitetty, valittajan ei ollut näytetty olleen valvontarangaistuksen täytäntöönpanon aikana valvontarangaistuksesta annetun lain 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla päihdyttävän aineen vaikutuksen alainen Lähde: Juhani-tietokanta.

 

HelHo:2015:8. A:n valituksen osalta asiassa oli kysymys kohdan 1 osalta siitä, voitiinko syytteessä kuvattuun 24,1 kannabisgrammaan riidattomasti sisältyneet 8,8 grammaa kannabiskasvin siemeniä ottaa huomioon kannabiksen kokonaismäärää arvioitaessa. A:n ja syyttäjän valitusten osalta asiassa oli kysymys kohtien 1 ja 2 osalta siitä, oliko kohdissa tarkoitettua kannabista pidettävä huumausaineena sen tetrahydrokannabinolipitoisuus huomioon ottaen. Koska siemenet eivät ole olleet A:n hallussa kasveista irrallisina, on niitä edellä mainittu huumausaineyleissopimuksen määritelmä huomioon ottaen pidettävä kannabiksena. https://oikeus.fi/hovioikeudet/helsinginhovioikeus/fi/index/hovioikeusratkaisut/hovioikeusratkaisut/1443779402129.html

 

Turun hovioikeus 27.1.2015, päätös nro 64, dnro R 1411073. Yöllinen kotietsintä huumausaineen käyttörikosepäilyn yhteydessä oli suhteellisuusperiaatteen vastainen – ei kuitenkaan vahingonkorvauksia. Hovioikeus totesi, että A:n asuntoon 17.11.2013 noin kello 01 toimitettu kotietsintä oli pakkokeinolain 7 luvun 1 a §:n (402/1995) sisältämän suhteellisuusperiaatteen vastainen, koska kotietsinnälle yöaikaan ei ollut pakkokeinolain 5 luvun 5 §:n 4 momentin (450/1987) mukaista erityistä aihetta, ja tämän vuoksi myös viimeksi mainitun pykälän 2 momenttia oli rikottu. Rikkomuksen sisältö huomioon ottaen riittävä hyvitys tässä tapauksessa oli rikkomuksen toteaminen. Lähde: Edilex.

 

Vaasan hovioikeus 5.2.2015; Tuomio 15/105287. HO ei muuttanut KO:n huumausainerikoksesta antamaa tuomiota, jossa oli katsottu, että rikoksentekovälineenä käytetty takavarikoitu ilmanpuhdistin, jota vastaaja oli väittänyt tarvitsevansa alkavaan keuhkoahtaumatautiinsa, tuli tuomita valtiolle menetetyksi. Lähde: Edilex

 

HelHO:2015:4 Aiempi tuomio ei ollut esteenä kannabiksen kasvatusta koskevan syytteen tutkimiselle – kyse ei ollut ne bis in idem -kiellon kannalta samasta teosta. Aiempi tuomio ei ollut esteenä kannabiksen kasvatusta koskevan syytteen tutkimiselle – kyse ei ollut ne bis in idem -kiellon kannalta samasta teosta. Koska kyseessä olivat eri kasvatusajanjaksot ja näin ollen myöskin eri huumausaine-erät, Helsingin KO:n tuomiossa ratkaistun asian ja nyt käsillä olevassa syytteessä tarkoitetun asian välillä ei vallinnut sellaista suhdetta, että kysymys olisi ollut EIT:n tai EU-tuomioistuimen ratkaisukäytännön taikka kansallisen rikosprosessioikeuden tarkoittamin tavoin samasta asiasta. Helsingin KO:n tuomio ei siten ollut muodostanut Tuusulan KO:ssa estettä tutkia käsillä oleva syyte. https://oikeus.fi/hovioikeudet/helsinginhovioikeus/fi/index/hovioikeusratkaisut/hovioikeusratkaisut/1425387914566.html

 

Rovaniemen hovioikeus 16.6.2015 Tuomio 15/126493. Hovioikeus piti yhden Cannabis sativa -kasvin odotettuna tuottona käräjäoikeuden arvioiman 15 gramman sijasta 25 grammaa kasvia kohden – 75 päivän ehdollinen vankeusrangaistus oli rangaistuskäytännön mukainen seuraamus yhdeksän kasvin kasvattamisesta. HO katsoi, että tässä asiassa KRP:n rikosteknisen laboratorion lausuntoon perustuvaa keskimääräistä arviota yhden kasvin tuottamasta marihuanan määrästä voitiin pitää lähtökohtana. Näin ollen kasvatusolosuhteista ja kasvien määrästä ja laadusta esitetty selvitys huomioon ottaen oli näytetty vastaajan yrittäneen kyseisiä kasveja kasvattamalla hankkia ainakin 225 grammaa marihuanaa. Ilmeistä oli, että osa huumausaineesta oli ollut tarkoitettu levitykseen. Suurin osa huumausaineesta oli kuitenkin todennäköisesti tarkoitettu vastaajan omaan käyttöön eikä vastaajalla ollut väitettykään olleen järjestelmällistä huumausaineen levittämistarkoitusta. Lisäksi vastaajalla ei ollut aikaisempaa rikostaustaa. KO:n tuomitseman 75 päivän ehdollinen vankeusrangaistus oli oikeudenmukainen ja vakiintuneen rangaistuskäytännön mukainen seuraamus. Lähde: Edilex

 

Turun hovioikeus 21.7.2015; Tuomio 15/130160. Hovioikeus kovensi 23 Cannabis Sativa -kasvin viljelystä tuomittua rangaistusta – sakko ei ollut riittävä rangaistus. Vastaajan asunnosta oli kotietsinnän yhteydessä löytynyt 23 Cannabis Sativa -kasvin tainta, jotka olivat olleet korkeudeltaan noin 30-40 senttimetrisiä. Kasvit olivat olleet reheviä ja niissä oli ollut paljon lehtiä. Tämän perusteella voitiin pitää todennäköisenä, että vastaaja olisi saanut kasvattamistaan 23 kannabiskasvista huomattavan määrän huumausainetta. HO kovensi rangaistusta ja tuomitsi vastaajan 60 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen, kun KO:n tuomitsema 70 päivän sakkorangaistus ei vastannut yleistä oikeuskäytäntöä. Lähde: Edilex

 

KHO:2014:1 Kun rekisteröinnin edellytyksenä olevaa yhdistyslain hyvien tapojen vastaisuutta koskevaa säännöstä tulkittiin perusoikeusmyönteisesti ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön valossa, yhdistyksen sääntöjen mukainen toiminnan tarkoitus ei muodostanut riittävän painavaa yhteiskunnallista perustetta rekisteröinnin epäämiseen.http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1388650074586.html

 

Turun hovioikeus 18.8.2014; Päätös Nro 14/132645 Kymmentä kannabiskasvia asunnolla kasvattaneiden rikos ei ollut sakolla sovitettavissa. Kun otettiin huomioon asunnolla ollut ja valokuvista ilmenevä kannabisrouhe ja kannabiskakut, ei rikokset olleet sakolla sovitettavissa. Vastaajat tuomittiin lyhyehköön vankeusrangaistukseen, joka voitiin kummankin kohdalla vielä määrää ehdolliseksi. HO ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Lähde: Edilex

 

HelHO 30.11.2011 Helsingin hovioikeus katsoi muun muassa, että A:n viljelmästä saatavissa olleen huumausaineen suhteellisen suuren, yli 600 gramman määrän vuoksi sakkorangaistusta ei ole pidettävä riittävänä seuraamuksena hänen syykseen luetusta rikoksesta. A oli siten tuomittava rikoksestaan vankeusrangaistukseen. Hovioikeus pitää 60 päivän vankeusrangaistusta oikeudenmukaisena seuraamuksena käräjäoikeuden A:n syyksi lukemasta rikoksesta. Kun A:ta ei ole aikaisemmin tuomittu rikoksista vankeusrangaistukseen, hovioikeus katsoo, että vankeusrangaistus voidaan määrätä ehdolliseksi.  Lähde: Edilex

 

KKO:1999:89 A:n viljelemä hamppu vastasi marihuanaksi valmistettuna tetrahydrokannabinoli-pitoisuudeltaan pääosin hasista. Rangaistuksen lähtökohdaksi voitiin ottaa hasiksen osalta yleisesti noudatettu, määrään perustuva rangaistuskäytäntö. A:n teon erityinen suunnitelmallisuus, pitkäkestoisuus ja liiketoimenomaisuus huomioon ottaen rangaistus tuli mitata ankarammin kuin yleensä vastaavanlaatuisen ja -suuruisen hasiserän ollessa rikoksen kohteena. A:n viljelemän ja hallussapitämän huumausaine-erän laskennallinen kokonaismäärä oli ollut 24,2 kiloa, josta 2 grammaa oli ollut hasista ja loput hyvälaatuista hasiksen veroista marihuanaa. Teko osoittaa tämän vuoksi hänessä niin moitittavaa syyllisyyttä, että rangaistus tulee mitata ankarammin kuin yleensä vastaavanlaatuisen ja -suuruisen hasiserän ollessa rikoksen kohteena. Hovioikeuden A:lle tuomitsemaa rangaistusta ei siten ole syytä alentaa. Hovioikeus pysytti muutoin käräjäoikeuden tuomion, mutta alensi A:lle tuomitun yhteisen vankeusrangaistuksen 4 vuoteen 9 kuukauteen vankeutta.  http://data.finlex.fi/ecli/kko/1999/89/fin/xml.html

 

KKO:2004:6 Jari K:n laittomasti omaan käyttöönsä viljelemiä kannabiskasveja on ollut kaikkiaan 12 kappaletta. Kasvit ja kasvattamisessa käytetyt välineet ovat löytyneet vaatekomerosta. Valokuvista arvioiden kasvit ovat olleet istutettuina muovisiin juomamukeihin ja suurimmat niistä ovat olleet korkeudeltaan noin 10 senttimetriä. Suurin osa kasveista on ollut joidenkin senttimetrien mittaisia lehdettömiä varsia. Kasvattamisessa käytettyinä välineinä Jari K:lla on ollut yksi pienikokoinen loisteputkivalaisin ja pöytätuuletin. Suunnitelmallisella ja asiantuntevalla kasvatuksella näin monesta kasvista voitaisiin saada huomattava määrä huumausainetta. Sen mukaan, mitä Jari K:n viljelemistä kasveista ja viljelyolosuhteista on selvitetty, kasveista ei ole voitu saada eikä voida arvioida, että niistä olisi ollut myöhemminkään saatavissa kuin vähäinen määrä huumausainetta. Huumausaineen vähäisyyden vuoksi sanottavaa vaaraa sen leviämisestä muiden kuin vastaajan käyttöön ei ole ollut. Sakkorangaistus on riittävä seuraamus alempien oikeuksien vastaajan syyksi lukemasta rikoksesta, vaikka hänet on tuomittu aiemminkin huumausainerikoksesta. Hovioikeuden tuomiota muutetaan. Jari K:lle tuomittu rangaistus lievennetään 40:ksi 6 euron määräiseksi päiväsakoksi eli Jari K. velvoitetaan maksamaan sakkoa 240 euroa. https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2004/20040006

 

KKO:2003:94, jossa Korkein oikeus äänesti sen puolesta, että Syytetyn omaa käyttöä varten hallussaan pitämää 16,5 gramman hasista ei pidetty rikoslain 50 luvun 2 a §:ssä tarkoitettuna vähäisenä määränä huumausainetta. https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2003/20030094?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=KKO%3A2003%3A94

 

KKO:2003:63, Korkeimman oikeuden äänestysratkaisu, jossa kysymys rangaistuksen mittaamisesta, kun vastaaja oli pitänyt hallussaan hasista yhteensä 500 grammaa suurimpien kerralla hallussa pidettyjen määrien ollessa noin 100 ja 60 grammaa ja käyttänyt tämän huumausaineen itse. Korkein oikeus päätyi siihen, että A:ta ei ole perusteltua tuomita hänen syykseen luetusta teosta vankeusrangaistukseen vaan tuomiolauselmasta ilmenevään tuntuvaan sakkorangaistukseen. Oikeudenmukainen rangaistus A:n rikoksesta on sen vahingollisuus ja vaarallisuus, siitä ilmenevä A:n syyllisyys sekä mainitut lieventämisperusteet huomioon ottaen 80 päiväsakkoa. https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2003/20030063?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=KKO%3A2003%3A63

 

KKO:2003:62 Korkein oikeus piti, ottaen huomioon erityisesti käytetyn huumausaineen laatu, kulloinkin käytetty määrä ja käytön jatkuvuus sekä mainittu lieventämisperuste oikeudenmukaisena rangaistuksena A:n rikoksesta 30 päiväsakkoa. A oli käyttänyt hasista noin 3 grammaa viikossa eli yhteensä noin 75 grammaa. https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2003/20030062?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=KKO%3A2003%3A62

 

KKO:2018:7 A oli tyhjillään olleeseen varastorakennukseen rakentamassaan kasvattamossa viljellyt 54:ää kannabis sativa -kasvia huumausaineena käytettäväksi. Kysymys kasveista saatavissa olevan huumausaineen määrästä sekä siitä, oliko huumausainerikosta pidettävä kokonaisuutena arvostellen törkeänä. A tuomittiin törkeästä huumausainerikoksesta 1 vuoden 1 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2018/20180007

 

Itä-Suomen hovioikeus Tuomio 19/148344 Asiassa R 18/1033. Henkilö oli kasvattanut kerrostaloasunnossa kannabista sekä aiheuttanut kosteusvahingon tukkimalla viemärin mullalla. Syytetty tuomittiin huumausainerikoksesta sekä törkeästä vahingonteosta 7 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Lisäksi hänet tuomittiin noin 37.000 euron vahingonkorvauksiin.

 

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus Tuomio 19/121994 asiass R 18/2340/766. A oli ilman asianmukaista lupaa taikka muuten tuontia koskevien säännösten tai määräysten vastaisesti tuonut postitse Sloveniasta maahan tavaraa, jonka tuonti on ollut kiellettyä eli 160 grammaa CBD:tä (kannabidioli) vaikuttavana aineena sisältänyttä kasvirouhetta. CBD (kannabidioli) on lääkeaine, jonka tuonti yksityishenkilönä on lääkelain 19 §:n nojalla kiellettyä. A ei ole kuitenkaan saanut aineita haltuunsa postilähetyksen jäätyä takavarikkoon Tullissa. A tuomittiin lääkerikoksesta 25 päiväsakkoon.

 

Oulun käräjäoikeus Tuomio 20/100941 asiassa R 19/2256. A on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta tuonut maahan tilaamalla postitse ulkomailta lääkelain ja sen nojalla annetun asetuksen vastaisesti 600 grammaa kasvirouhetta, jonka vaikuttavana aineena on ollut lääkeluettelossa mainittu aine, kannabidioli (CBD). A:lla  ei ole ollut lääkemääräystä kannabidioliin tai lääkärintodistusta. A tuomittiin 30 päiväsakkoon.